Page 1 of 1

Search Bị Lỗi

PostPosted: 31 Oct 2022
by dreamer83
Hi Hotmit,
Không biết vì sao chức năng Search không cho ra đầy đủ kết quả.

VD1: Search "hung cuong" chỉ cho ra 12 kq, còn thiếu nhiều...
Image

VD2: Khi search "MNK" không ra kq nào.
(Trong phần Mục Lục Nhạc Cassette có 3 tape "MNK")
Image