Hùng Bá Thuợng Hãi - Atv - Us Lồng Tiếng - 20/20 Tập Mpg

Phim đã được chiếu trọn bộ, và phim được chiếu nguyên bộ một lúc

Moderators: vinhpthao, A Mít

Hùng Bá Thuợng Hãi - Atv - Us Lồng Tiếng - 20/20 Tập Mpg

Postby longnu » 16 Dec 2007

Hùng Bá Thuợng Hãi - ATV -US Lồng Tiếng- 20 Tập MPG

Image Image Image


Image======Image

Phim Dài : 20 TẬP

US LỒNG TIẾNG
Thể Loại : Hành Động
Link Dạng: DVD Rip MPG
20 TẬP GHI RA 3 DVD
Chất Luợng Hình Ảnh , Âm Thanh Và Nội Dung Phim Khõi Chê
Link Size: Từ 500 MB Đến Khoãng 700 MB Mổi Tập
Diễn Viên :
- Trịnh Thiếu Thu ......


Image


LINK PHIM :

DISK 1( 1->7 TẬP)
T1
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..010
T2
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..010
T3
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..010
T4
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..010
T5
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..010
T6
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..010
T7
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..011
DISK 2 (8 -> 14 TẬP)
T8
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..011
T9
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..010
T10
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..011
T11
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..011
T12
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..011
T13
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..011
T14
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..011


OR
[color=Green]* Xin các bạn lưu ý :

Để phản ảnh vấn đề Mề Gà khóa link . Các bạn nào có Premium Account nên copy link và email cho họ mỗi khi gặp link bị khóa . Làm như thế càng nhiều người càng tốt , thì sau nầy họ mới không khóa link nữa.
Địa chỉ Email : support@megaupload.com

ĐÂY LÀ NHỮNG SOFWAVE CẦN THIẾT KHI XEM PHIM & JOIN PHIM NẾU CÁC BẠN CẦN THÌ DL VỀ NHÉ ==>
Download Divx
Download VLC player
Download K-Lite Mega Codec Pack
Sofwave cắt & joine http://www.hotmit.com/mega/FSJSetup.exe

Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ . khi thấy End là hết phim .

Link Phim Trọn Bộ Trong FolDer Này ==>
http://www.megaupload.com/?f=16N9RPGW

[/color]Mong Đuợc Sự ũng hộ thật đông Cũa bà con!!
Image
pass to joine phim : Kim_Bang_2
longnu
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,602
Posts: 1047
Joined: 14 Mar 2005
Location: đến từ nơi xa lắm
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng longnu từ: chiec_bong, tomy64, nhongnhong, BennyLee, CoPham

Re: Hùng Bá Thuợng Hãi - Atv - Us Lồng Tiếng - 20/20 Tập Mpg

Postby longnu » 30 Dec 2007

DISK 1( 1->7 TẬP)
T1
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_01..010
T2
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_02..010
T3
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_03..010
T4
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_04..010
T5
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_05..010
T6
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_06..010
T7
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_07..011
DISK 2 (8 -> 14 TẬP)
T8
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_08..011
T9
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_09..010
T10
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_10..011
T11
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_11..011
T12
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_12..011
T13
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_13..011
T14
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..008
009 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..009
010 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..010
011 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_14..011
DISK 3 (15 -> 20 TẬP END)
T15
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_15..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_15..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_15..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_15..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_15..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_15..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_15..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_15..008
T16
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_16..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_16..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_16..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_16..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_16..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_16..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_16..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_16..008
T17
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_17..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_17..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_17..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_17..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_17..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_17..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_17..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_17..008
T18
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_18..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_18..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_18..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_18..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_18..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_18..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_18..007
T19
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_19..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_19..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_19..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_19..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_19..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_19..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_19..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_19..008
T20
001 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_20..001
002 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_20..002
003 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_20..003
004 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_20..004
005 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_20..005
006 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_20..006
007 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_20..007
008 http://www.hotmit.com/mega/Kim_Bang_2_Hung_Ba_Thuong_Hai_20..008

THE END
pass to joine phim : Kim_Bang_2
longnu
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,602
Posts: 1047
Joined: 14 Mar 2005
Location: đến từ nơi xa lắm
 
 

Re: Hùng Bá Thuợng Hãi - Atv - Us Lồng Tiếng - 20/20 Tập Mpg

Postby maitruclinh » 21 Feb 2016

Link die rùi ạ em kính nhờ Anh em giúp up lại giúp dùm em em chân thành cảm ơn rất nhiều
CẢM ƠN NHẠC SĨ NHÀ THƠ
CẢI LƯƠNG ÂM NHẠC ĐIỂM TÔ CUỘC ĐỜI
SẺ CHIA ĐEM ĐẾN NỤ CƯỜI
LƯU TRUYỀN NGHỆ THUẬT TRƯỜNG TỒN KHÔNG PHAI
User avatar
maitruclinh
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $1,492
Posts: 88
Joined: 04 Sep 2010
Location: SÀI GÒN
 
 


Return to Phim Trọn BộWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests