Page 1 of 1

Tiếng Hát Học Trò - Cẩm Ly, Quốc Đại

PostPosted: 08 Oct 2012
by Sông Nguồn

Re: Tiếng Hát Học Trò - Cẩm Ly, Quốc Đại

PostPosted: 09 Oct 2012
by hntran
thanks bạn nhiều

Re: Tiếng Hát Học Trò - Cẩm Ly, Quốc Đại

PostPosted: 09 Oct 2012
by tiger0047
Single audio. No karaoke

Re: Tiếng Hát Học Trò - Cẩm Ly, Quốc Đại

PostPosted: 10 Oct 2012
by Christiane
tiger0047 wrote:Single audio. No karaoke

Bạn play với VLC sẽ thấy đũ 2 audio tracks.

Re: Tiếng Hát Học Trò - Cẩm Ly, Quốc Đại

PostPosted: 12 Oct 2012
by Asuka
Cám ơn SN thật là nhiều nà :ôm: