Page 1 of 1

Thái Tử Đan Giả Gái - Hồ Quảng Minh Tơ - Bạch Lê ,Hữ

PostPosted: 19 Jun 2019
by hungpro2010

Re: Thái Tử Đan Giả Gái - Hồ Quảng Minh Tơ - Bạch Lê ,Hữ

PostPosted: 14 Aug 2019
by danchu
Bạch Lê Thanh Bạch, Thanh Tòng.... tính ra chỉ có vài bàng như Thất Tinh Mai, Võ Tòng Sát tẩu và tuồng này là còn lại , ko biết còn băng nào ko?

Re: Thái Tử Đan Giả Gái - Hồ Quảng Minh Tơ - Bạch Lê ,Hữ

PostPosted: 21 Aug 2019
by Thái Bình
danchu wrote:Bạch Lê Thanh Bạch, Thanh Tòng.... tính ra chỉ có vài bàng như Thất Tinh Mai, Võ Tòng Sát tẩu và tuồng này là còn lại , ko biết còn băng nào ko?


Đây là hàng hiếm có đó bạn :)