Page 1 of 1

Người Viết Tầm Cỡ

PostPosted: 05 Mar 2022
by bevanng
The Great Writer


There was once a young man who, in his youth, professed his desire to become a great writer.
When asked to define "great" he said, "I want to write stuff that the whole world will read, stuff that people will react to on a truly emotional level. Stuff that will make them scream, cry, and howl in pain and anger!"
He now works for Microsoft, writing error messages.

Người Viết Tầm Cỡ


Trước kia có một thanh niên trong tuổi trẻ của mình nói rằng mơ ước của mình là trở thành một người viết có tầm cỡ.
Khi được hỏi cho biết thế nào là “tầm cỡ” anh ta nói: “Tôi muốn viết thứ mà cả thế giới đều sẽ đọc, thứ mà người ta sẽ phản ứng theo một mức độ cảm xúc đích thực. Thứ mà sẽ làm người ta la, khóc, và gào lên trong đau đớn và giận dữ!”
Bây giờ anh ta làm việc cho công ty Microsoft, chuyên viết những thông điệp về lỗi của chương trình.