Page 1 of 1

PostPosted: 19 Oct 2006
by Ngươi vien xu
Sài gòn nhiều chỗ bây giờ nhận hông ra - sắp tới xây dựng tòa nhà cao nhất VN ở SG : 72 tầng - Hình rõ lắm- Thanks VP