Page 1 of 1

[T H Ơ] - Nói Với Con

PostPosted: 26 May 2008
by minhthusg
nói với con
thơ :phương phương
đọc thơ :đỗ thuDownload

Re: nói với con

PostPosted: 26 May 2008
by CoMay


CM xin phép chú MT rời topic đọc thơ vô phòng Đọc Cho Nhau Nghe cho phù hơp.

Bài thơ xùc động, giọng đọc truyền cảm, tiếng đàn đệm nhẹ nhàng.. :tốt:

Cảm ơn sự chia sẻ của chú :hoa: